ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 20 ทีม โครงการ Young Technopreneur 2017
  ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน
1CASTCAT Asia Talents Portalนาย ดลวัฒน์ วิภาตะศิลปิน
2Green Spaceนาย พชรพล กมลวาทิน
3Goalwheyนาย ปพนชัย ฮกชุน
นาย ศิวานนท์ กาเลี่ยง
นาย วโรดม นวลพลับ
4Infinity Podcastนางสาว ชนินทร เพ็ญสูตร
5Jabjai Smartนาย นรินทร์ คูรานา
นาย ธนพงศ์ ธรรมลังกา
นาย ณฐภณ รัศมี
นายธนา ก้งเส้งวั่น
นายธนา ก้งเส้งวั่น
6JerDi (เจอดิ)นาย นิติรัฐ เอี่ยมระหง
นางสาว เนตรชนก โตเที่ยงธรรม
นางสาว สุวพิชญ์ บัวบุตร
7LongArnDuนางสาว ฐิติชญาน์ รัตน์มังกรสกุล
นาย สุทธิพงศ์ กุลวัฒนา
นาย สุทัส ธนะจันทร์
8Maker Playgroundนาย ไชยณรงค์ ทุมาภา
นาย นิติธร ชัยวงศ์โรจน์
นางสาว มัญชุพร ปึงทิพย์พิมานชัย
นาย ธนธรณ์ นทีแสนประเสริฐ
นาย ธนธรณ์ นทีแสนประเสริฐ
9Menu Boxนาย จิระวิน บูรณะพาณิชย์กิจ
10Mhaomodนาย นพอนันต์ พงศ์อิทธิเดช
นาย ภัทรชัย ดาววิจิตร
นาย วรรณกร พานิช
11Organentนาย จิรภัทร โภคาวัฒนานุรักษ์
นาย ปรภาญจน์ สุนทรสิทธิพงศ์
นาย นิวิตถ์ นันทนิวัตติกุล
12PaiDuay (ไปด้วย)นาย ธีระศักดิ์ มูลตุ้ย
นาย ติณณ์ธิษณ์ ใจกล้า
นาย ปริญญา วงศ์ปัญญา
นาย สราวุธ ชินเบญจพล
นาย สราวุธ ชินเบญจพล
13PetInsureนาย ชลณัฏฐ์ พูนชัฏกาญจน์
14Pintoนาย สุทธิชัย ยี่สุ่นแซม
15Smart Boat Water Treatmentนาย อภินันธ์ ศรีพรวัฒนา
นาย วีรภัทร สันติภาภรณ์
นางสาว สินีวรรณ แหลมคม
16Senior watch & Senior alert applicationนาย เฉลิมพล มีดวง
17TQCM แอพพลิเคชันจัดการโควต้าอ้อยนาย ธนากร วังทอง
18Your Industrial Cleaning Solutionนางสาว ทิตญาณ์ ชูธนสุนทร
19ชาวไร่นาย ธนพล ทะปาละ
นาย รฐพงศ์ รักษาสุข
นาย เจตนัตว์ นภาวรรณ
20รู้ใจ : กระถางต้นไม้อัจฉริยะนาย ณัชพล สุขประสิทธิ์ปรีดี
นาย ยศพล อ่อนดี
นาย พรพงษ์ เอ้สมนึก