ก้าวสู่ปีที่ 6 ของความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร ภาครัฐและเอกชน
ร่วมผนึกกำลังส่งเสริมนักคิด นักพัฒนา นำแนวคิดสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยี
ผลักดันสู่การเป็น "ผู้ประกอบการรุ่นใหม่"

ครบเครื่อง ทั้งโอกาสและประสบการณ์ เพื่อกรุยทางสู่การเป็น Young Technopreneur

บรรยากาศงาน Young Technopreneur Meet Investors วันที่ 18 สิงหาคม 2559