ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "Young Technopreneur รุ่นที่ 7 ประจำปี 2561"

  ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน
1Healthy Opportunities for Peopleนางสาว อรวรรณ ออกลกิจ
2Cashless Hotelนาย อัจฉริยะ นิธิธรรมาโรจน์
3Ticket Networkนาย นราธิป ผดุงไชยทรัพย์
4Firedroneนาย ต้นเพชร พงษ์วัฒนา
5Workslanceนาย Thiraphat Bnsitthimeta
6PlanOนาย วุฒิชัย แซ่เจ้า
7Eco-Brickนาย กรติ ภวเดโชชัย
8โครงการธุรกิจเสื้อผ้าเด็กแรกเกิด-15 ปี จากเส้นใยกัญชงนาย อังกูร อัควัฒธนกูล
9เรียนไร.comนางสาว สุนิสา สงวนชาติ
10FINbandนาย ทิพย์ธนวัฒน์ พงษ์วัฒนา
11คนขายหอยนางสาว กิตติพร จำเนียร
12Social & Tourism for Elderly (STFE)นางสาว ธันยนันท์ เอกอรุณรัตน์
13High performance-active ingredients for Innovativeนาย ธีรพงศ์ ยะทา
14Finplanนางสาว ภัคสุภา กาปัญญา
15inSpectraนาย สุทธิวัฒณ์ ส่งบุญแก้ว
16IoT Platform (Robot Coding)นาย นันทวัฒน์ ทิพย์ธนาวดี
17UbiqPrintนาย วรเชษฐ์ อุส่าห์ดี
18Convenience Livingนาย ณัฐกิตติ์ เลิศอริยธรรม
19เครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนก๊าชพิษนาย ณัฐชยธร รักษ์วงศ์
20Frag Foxนาย ธิติ พุ่มพันธ์วงศ์
21สุขาอยู่ไหนนางสาว สุปวีณ์ คงปิ่น
22Investorนาย ศุภวิชญ์ ศิริม่วง
23ตู้แดง 2018นาย อดิศักดิ์ กุนา
24VR Bikeนาย ณัฐดนัย สุพล
25เครื่องขายน้ำสมุนไพรอัตโนมัตินาย กิติพันธ์ นันทวิสิทธิ์
26แผ่นประคบความร้อน(ไฟฟ้า)นาย พระนคร เงินเทศ
27Rescue UAVนาย รุ่งโรจน์ กรุงเกษม
28พระเครื่อง 3 มิตินาย ภูมินทร์ โพธยานุกูล
29เครื่องอบผ้าดับกลิ่นนาย วริษฐ์ ศิริอำพันธ์กุล
30Usado เว็บไซต์สำหรับขายของมือสองนาย ภูมิพัฒน์ พรเจริญสุข
31ขนมเสริมภูมิคุ้มกันสำหรับผู้สูงอายุนาย คณพัฒน์ กรีนิกร
32Syncnsoldนาย พงศ์ณเรศ ชูทอง
33Game Cardนาย นำโชค สะชิโม
34สุดยอดประตูอัจฉริยะนาย ภัคภัสร์ สุขสมนึก
35ไม่อึหน้าบ้านนะน้องหมานาย อนุพงษ์ ช้างงาดี
36Playpayplusนาย ธีรธัช ค้าเจริญ
37Jobbyนางสาว อชิรญา แสงไพบูลย์
38ระบบซื้อขายขนมข้าวตังเสวยแม่ณีผ่านไลน์บอทนางสาว สุภานัน เจนจรัสสกุล
39กระเป๋าเงินออนไลน์ ที่หาเงินได้นาย ชโลทร วงศ์วัน
40Ingacy นาย นรวิศว์ หนังสือ
41ตลาดอะไหล่รถยนต์ออนไลน์ (เพื่อรายย่อย)นาย ณรงค์ ถาวรมงคลชัย
42Teaw Nai (ติวไหน)นาย พนธกร สดชื่น
43ReVANนางสาว ณัฏฐธิดา ศรีสุภาพ
44Powerbank rental systemนาย ศักดิ์สิทธิ์ เอกวัฒนกิจ
45ครัวไทย ( Khrua Thai )นาย พงษธร ตันติราพันธ์
46Bed Cyclingนางสาว กาญจนาพร อุดมทิพย์
473D Prototype Thisนาย เมธาสิทธิ์ เกียรติ์ชัยภา
48Anti-Diseaseนาย อัศม์เดช เชาวนพานิช
49เอาแบบนี้ (Just like this!)นาย อัฑฒ์ชลัมพล ฉันทดิลก
50Renovanicนาย สรวิชญ์ พรหมนวล
51Fresh Capitalนาย ณัฐรินทร์ ปรีชานนท์ ประพันธ์
52Collectifนาย วราพล โล่วรรธนะมาศ
53หมอนยางพาราชาโคล Silver Nanoนาย วรชิต จันทราภรณ์
54ระบบฟาร์มอัจฉริยะสำหรับบ้านรังนกนางสาว ภวิษย์พร กิจพัฒนาสมบัติ
55B'reachนาย ชวนเฉลิม กวีวัจน์
56ถังย่างเป็ดอเนกประสงค์นางสาว ทิกุล อุทธจันทร์
57The Animal Pocketนางสาว เสาวลักษณ์ แดงธรรมชาติ
58Organentนางสาว ธนาภรณ์ กุศลมโนมัย
59Drinksafeนาย ธรณัส กฤตยานวัช
60podpai.comนาย จตุพร หงษ์เวียง
61อุ่นใจนาย พชรพล กมลวาทิน
62Fowadoนาย ปพนชัย ฮกชุน
63Graphic Design Companyนางสาว ณิชชา จบหิมเวศน์
64HBนาย นนทกร เกิดมงคล